Betingelser

Det med småt …

Vores salgsbetingelser

1. Generelt
Følgende vilkår finder anvendelse for alle produkter & ydelser leveret af CUBIT MEDIALINE ApS (herefter kaldet ”produkterne”). Vilkårene finder anvendelse medmindre andet er aftalt mellem kunden til produkterne og CUBIT MEDIALINE ApS.

2. Kommunikation mellem kunden og CUBIT MEDIALINE ApS
Kunden accepterer at kommunikation mellem kunden og CUBIT MEDIALINE ApS vedrørende produkterne foregår via e-mail såvel som telefon/fax/brev.

3. Aftalen
Kunden skal ved aftaleindgåelse give CUBIT MEDIALINE ApS nødvendige oplysninger om navn, adresse, CVR-nr., e-mailadresse m.m. som CUBIT MEDIALINE ApS skal bruge til betalingsopkrævning, meddelelser vedrørende aftalen og meddelelser vedr. produkterne.

4. Levering
Produkterne leveres ved at kunden modtager e-mail/fax/brev med nødvendige informationer om ibrugtagning, så som brugernavn og adgangskode.

5. Abonnementer
Ved udløb af abonnementsperioden på hosting og hostet løsninger bliver denne fornyet automatisk for en ny 6 eller 12 måneders periode, medmindre CUBIT MEDIALINE ApS har modtaget en skriftlig opsigelse, senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. CUBIT MEDIALINE ApS kan opsige aftalen senest 3 måneder før periodens udløb.

6. Fejl og mangler
Ved kundens rapportering af fejl eller mangler vil CUBIT MEDIALINE ApS hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for CUBIT MEDIALINE´s kontrol og/eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder CUBIT MEDIALINE ApS sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

7. Betaling
Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift opkræves normalt et halvt eller et helt år forud. CUBIT MEDIALINE ApS kan ved aftaleindgåelsen eller med et skriftligt varsel, på CUBIT MEDIALINE´s hjemmeside, på 8 dage ændre opkrævningsintervaller. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er CUBIT MEDIALINE ApS berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil betaling sker. CUBIT MEDIALINE ApS er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Ejerskab af leverede ydelser ligger hos CUBIT MEDIALINE ApS, indtil faktura for ydelserne er betalt. CUBIT MEDIALINE ApS forbeholder sig retten til, at lukke for ydelser, som ikke er betalt indenfor aftalt termin.

8. Misligholdelse
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er CUBIT MEDIALINE ApS berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser; kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester; kundens misbrug af CUBIT MEDIALINE´s og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærkeret m.v.; kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende vilkår.

9. Underleverandør
CUBIT MEDIA´s levering af de i aftalen indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører.

10. Overdragelse
CUBIT MEDIALINE ApS forbeholder sig retten til at foretage overdragelser af virksomheden og dens ydelser til anden virksomhed.

11. Tavshedspligt
CUBIT MEDIALINE´s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om CUBIT MEDIALINE ApS og dennes andre kunder. CUBIT MEDIALINE ApS må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. CUBIT MEDIALINE ApS er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt.

12. Ansvar
Brug af produkter og ydelser fra CUBIT MEDIALINE ApS sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.

CUBIT MEDIALINE ApS kan ikke drages til ansvar for tab som følge af kundens egen præsentation på Internettet eller som følge af kundens brug af information fundet på Internet.
CUBIT MEDIALINE ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold som er opstået som følge af manglende adgang til tjenester, information på Internettet eller anden levering af services. Dette gælder, uanset om den manglende adgang/levering skyldes systemnedbrud, andre forhold hos CUBIT MEDIALINE ApS eller force majeure og uanset om CUBIT MEDIALINE ApS bærer skylden herfor eller ej.
CUBIT MEDIALINE ApS har ikke ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader af nogen art.

13. Force majeure
CUBIT MEDIALINE ApS er ikke ansvarlig for tab som skyldes force majeure.

14. Ophavsret
Produkterne er ophavsretligt beskyttet.

15. Fakturering og priser.
Abonnementer på bl.a. hostet løsninger faktureres årligt og betales forud for 12 måneder ad gangen.

Ved lejeløsninger faktureres lejen for en 6 måneders periode hvis andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen. Første faktura vil indeholde den til enhver tid gællende opstarts pris samt første periodes leje af mindst 6 måneders leje.

Udformning af Internet systemer faktureres som følger:
Ordre mindre end Kr. 50.000,-:
50% af samlet ordre ved ordreafgivelse
50% ved endelig godkendelse og aflevering

Ordre større end Kr. 50.000,-:
30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse
40 % ved aflevering til test og gennemgang
30 % ved endelig godkendelse og aflevering

Ved udførelse af ad hoc programmering, support, samt salg af software og hardware, faktureres der løbende efter gældende takster.
Alle priser er i danske kroner og alle angivne priser er eksklusiv moms.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.

16. Lov valg og værneting
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Frederikssund.

17. Persondatapolitik 
Ingen personlige oplysninger som registreres på medialine.dk bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos medialine.dk. Den dataansvarlige er Jens Peder Knudsen.